COMPOSTELA MÓVESE

Convocatoria de Axudas para o apoio á empresas de recente creación "Compostela Móvese 2016"

22/06/2016

Concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas ao fomento da creación e desenvolvemento de empresas e/ou proxectos de autoemprego iniciando actividade baixo o Réxime de Traballadores Autónomos no Concello de Santiago. A finalidade destas axudas é fomentar o a creación e desenvolvemento de tecido empresarial no Concello apoiando a empresas e iniciativas de autoemprego mediante axudas ao gasto corrente no que incorren estas iniciativas nun momento especialmente delicado na súa supervivencia empresarial como son os primeiros dous anos de actividade.

No marco do programa Compostela Móvese, convócase esta liña de axudas ao gasto corrente para empresas creadas entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 15 de xullo de 2016.

Terán a consideración de gastos subvencionables os considerados como correntes realizados e pagados entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 15 de xullo de 2016 nos seguintes conceptos:

1.       Custo de persoal (salario e seguridade social) contratado por conta allea, cuotas autónomos (RETA ou calquera outro réxime especial por conta propia da seguridade social) do empresario individual e socios , e cuotas  das mutuas dos colexios profesionais.

2.       Compras de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos.

3.       Gastos de investigación e desenvolvemento.

4.       Arrendamentos e canons.

5.       Reparacións e conservacións.

6.       Servizos profesionais independentes.

7.       Transportes

8.       Primas de seguros

9.       Publicidade, propaganda y relaciones publicas.

10.    Subministros

11.    Gastos de formalización de constitución da sociedade se é o caso.

Non serán subvencionables en ningún caso os investimentos en activo non corrente.

Esíxese un mínimo de 1.500,00€ (IVE excluído) en gastos xustificados para poder concorrer a esta convocatoria, salvo para as iniciativas empresariais que teñan obtido informe positivo do Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago  para a súa cualificación como Iniciativas Locais de emprego, que estarán exentas deste requisito.

Os gastos teñen que ser pagados por transferencia bancaria, domiciliación bancaria, talón bancario ou mediante tarxeta de crédito. Non se admitirán pagos en efectivo

Segundo o artigo 29.8º da Lei 9/2007, en ningún caso se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

Estas axudas teñen carácter finalista polo que o importe da subvención concedida non poderá ser empregado con outros fins.

Dirixido a:

Poderán resultar beneficiarios das axudas previstas nesta convocatoria as persoas físicas ou xurídicas que cumpran os seguintes requisitos:

Iniciar a súa actividade económica entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 15 de xullo de 2016

Aos efectos deste programa enténdese como data de inicio de actividade aquela na que a persoa solicitante cause alta no IAE ou no seu caso no censo de obrigados tributarios.

Ter a súa sede social, fiscal e de actividade no Concello de Santiago.

Que a actividade empresarial iniciada supoña o autoemprego cando menos de unha das persoas promotoras da mesma.

A súa actividade empresarial sexa viable económica, financeira e tecnicamente.

Non percibisen subvencións ao abeiro do programa de axudas Santiago Investors Support ou Compostela Móvese nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.

Non desenvolvesen a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade.

Non poderán ser persoas beneficiarias da presente subvención as persoas xurídicas resultado da fusión doutras pre-existentes que non cumpriran os requisitos previstos na presente cláusula, así como os solicitantes que se amparen para acreditar o cumprimento da condición de beneficiario en meros cambios de denominación, domicilio social ou calquera modificación nos estatutos.


Documentación: As solicitudes realizadas no modelo de instancia adxunto a estas bases, dirixiranse á Oficina de Economía dependente da Concellaría de Economía, Comercio, Turismo e Mercados, e  presentaranse no Rexistro Xeral do Concello (rúa Presidente Salvador Allende, 4), ou o seu  rexistro auxiliar (Rúa de Frei Rosendo Salvado, 14-16)  ou por calquera dos medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/92 de réxime xurídico e procedemento administrativo común.
Notas para a cidadanía:

Descargue e lea antentamente as bases da convocatoria, prestando especial atención ao Anexo a presentar cuberto xunto coa instancia de solicitude, que pode descargar en formato word nesta mesma páxina para que sexa máis doado cumplimentalo.

As consultas sobre as bases desta convocatoria, poderán facerse a través do correo electrónico do Servizo de Apoio á Empresa (sae@santiagodecompostela.gal), ata o día 30 de xuño de 2016.

 

CONSULTAS RECIBIDAS A TRAVES DO CORREO ELECTRÓNICO sae@santiagodecompostela.gal

Data da consulta:22 de xuño de 2016

Pregunta: Gustaríame conseguilos impresos de solicitude para as axudas e saber onde deben presentarse.

Resposta:

No seguinte enlace pode consultar as bases e descargar os impresos precisos a cumplimentar:

http://www.cersiaempresa.org/convocatorias/convocatoria.php?id=207&lg=gal

A presentación debe facerse no Rexistro Xeral do Concello, no Rexistro Auxiliar ou por calquera medios dos previstos na Lei de Procedemento Administrativo (ver bases).

 

 

Data da consulta: 22 de xuño de 2016

Pregunta: para optar as axudas a emprededores compostela móvese que sae hoxe publicado no BOP.Non atopo o texto completo na base de dados do BDNS, agradecerialles o asesoramento

Resposta: No seguinte enlace pode consultar as bases e descargar os impresos precisos a cumplimentar:

http://www.cersiaempresa.org/convocatorias/convocatoria.php?id=207&lg=gal

 

 

Data da consulta: 22 de xuño de 2016

Pregunta: buenos dias: tengo unas dudas sobre la subvención publicada hoy 22/06/2016.

1º.- ¿Entraría cualquier tipo de actividad? , en este caso seria para hosteleria.

2º.- Que tipo de gastos entrarian: si serviría alquiler, asesoría, gastos de mercancia, etc

3º.- Y los gastos los tenemos que justificar por transferencia bancaria o valdría facturas pagadas en efectivo?

Resposta: Con respecto a la primera pregunta, podría ser. Entre otros, debería iniciar la actividad entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de julio de 2016, y tener la sede social, fiscal y de actividad en Santiago de Compostela.

 Con respecto a los gastos, entrarían los gastos corrientes tales como: gasto de personal; compras de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos; arrendamientos; reparaciones y conservación; servicios de profesionales independientes; transportes; primas de seguros; publicidad, propaganda, y relaciones públicas; suministros; gastos de constitución de la sociedad (si es el caso).

 Con respecto a la justificación, no se admite pago en efectivo. Los gastos tienen que estar pagados a través de transferencia bancaria, domiciliación bancaria, talón bancario, o tarjeta de crédito.

 

Data da consulta : 22 de xuño de 2016

Pregunta: En relación ca convocatoria que sae hoxe no BOP da Coruña, da axuda Compostela Móvese 2016, teño unha dúbida: Teño unha empresa cliente que iniciou a actividade en Agosto de 2015 e pedimos a axuda Compostela Móvese 2015, a cal lle foi concedida, non lembro o importe. ¿Pode solicitar este año a de Compostela Móvese 2016?   No BOP pon que entre outras, a empresa ten que:

 - " Iniciar su actividad económica entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de julio de 2016", o cal se cumpre xa que iniciou en Agosto de 2015;

 -  e tamén que "No percibiesen subvenciones al amparo del programa de ayudas “Santiago Investors Support” o “Compostela Móvese” en los cuatro años anteriores a la fecha de inicio de la nueva actividad". Como a solicitou no ano de inicio, 2015, e a cobrou en 2016, entendo que sí pode pedi-la tamén este ano xa que nos catro anteriores á data de incio non a tiña pedida, nin esta nin outra.

Non obstante, espero me poidan aclarar esta dúbida.

Resposta: Non podería solicitala (base 13ª relativa a incompatibilidades).

Data da pregunta: 27 de xuño de 2016

Pregunta: En referencia á convocatoria de axudas “Compostela Móvese 2016”, gustaríame saber se podo optar á subvención. A miña alta no IAE é do 1 de decembro de 2015, pero trasladeime para traballar en Santiago o 1 de maio de 2016.

Resposta: A falta de máis información indicar que, para ser beneficiario da axuda, débese ter a sede social, fiscal, e de actividade no Concello de Santiago (Ver base 3ª relativa a persoas beneficiarias).

 

Data da pregunta 27 de xuño de 2016

Pregunta: Estou cubrindo unha instancia para tramitar a solicitude da subvención "Compostela Móvese 2016" e quería preguntarlles unhas dúbidas.

En primeiro lugar, no sexto punto di que "a solicitude deberá ir acompañada da documentación indicada no artículo 7º". Eu non vexo 7º artículo nas bases. Poderían, por favor, indicar o enlace?. Entendo que a documentación a presentar é a indicada na propia instancia de solicitude.

No Anexo I hai que completar uns cadros con información sobre axudas que se solicitaron. Eu solicitei outra axuda pero non teño coñecemento de que fose admitida. Entendo que debo completar o cadro cos datos das facturas, pero teño que enviar tamén copias das facturas e dos xustificantes de pagamento?.

Resposta: En relación ás dúbidas de "Compostela Móvese 2016", o enlace cas bases é o seguinte:

http://cersiaempresa.org/convocatorias/convocatoria.php?id=207&lg=gal

En relación ca axuda solicitada, debes cumprimentar o anexo I cos datos que se piden.

 

Data da pregunta 28 de xuño de 2016

Pregunta: Buenos días,,las facturas solo entran las que estan pagadas o tambien puedo meter las que me quedan por pagar.

Tengo lo de la publicidad sin pagar.

Resposta: Como verás, la base 7ª dice que deberás aportar, entre otros, la siguiente documentación: "Gastos subvencionables para los que se solicita la ayuda (Facturas, nóminas, TCs). Deberán adjuntar los comprobantes de pago mediante transferencia bancaria, domiciliación del gasto en cuenta corriente o el cargo en cuenta de talones y pagos con tarjetas bancarias No se admitirán presupuestos o facturas pro forma"

 Por lo tanto los gastos subvencionables deben tener factura y su justificante de pago. No se admiten pagos en efectivo

 

Data da pregunta 28 de xuño de 2016

Pregunta: En relación a las bases sobre la ayuda para el apoyo a empresas “ Compostela Móvese 2016”, tenemos las siguientes dudas:

En las bases, se establece que podrán acceder a dichas ayudas aquellas personas físicas o jurídicas que inicien su actividad entre el 01 de enero de 2015 hasta 15 de julio de 2016. Pero en el art 5º de dichas bases, y en relación a los gastos deducibles, establece que “ tendrán la consideración de gastos subvencionables los considerados como corrientes, realizados y pagados entre el 01 de enero 2016 y 15 julio de 2016”. ¿ Entonces, los gastos de constitución de la empresa  y demás gastos que fueron realizados en el año 2015 y que sí aparecen entre los gastos subvencionables, no se pueden incluir? Entendemos que si el requisito inicial de las bases es que:  la actividad se inicie el 01 de enero de 2015 hasta el 15 de julio de 2016, dichos gastos deberían de poder incluirse.

En cuanto a los períodos para computar como gastos de  nóminas del personal, en nuestro caso, el alta de los trabajadores es el 05 de febrero del 2016 por inicio de actividad de la Gestoría, por lo que entendemos que el período de podemos aportar es desde febrero a Junio. En el caso de la nómina de Julio, ¿es posible presentar los importes correspondientes a los 15 días de julio? Y el justificante, como no se paga hasta finales de julio ¿ cabe presentarlo posteriormente o esta nómina de julio no se puede tener en cuenta para los costes de personal por cuenta ajena?.

Lo mismo nos sucede con los TC´s de junio que se cotizan en julio y que por ello en el momento de la presentación de la solicitud no tendremos el justificante de presentación ni de pago hasta el último día del mes de julio. ¿Debemos de hacer mención en la solicitud o no es necesario?.

Resposta: Serán gastos subvencionables los realizados y pagados entre el uno de enero de 2016 y el 15 de julio de 2016. Esto es lo que dispone la base 5ª de la convocatoria de ayudas

 

Data da pregunta 28 de xuño de 2016

Pregunta: Se me plantean algunas dudas sobre los requisitos para acceder a la subvención:

Se indica que la actividad empresarial suponga el autoempleo de al menos uno de los promotores.

Una empresa (S.L. )en la que los socios se han dado de alta en el RETA y ejercen funciones en la misma, pero al no haber beneficios, actualmente no están cobrando una nómina. ¿Pueden optar a esta subvención? ¿Tienen personal asalariado y esperan a que la empresa arranque para ponerse una nómina?

 Otro caso distinto. Un administrador (socio de una S.L.) que actualmente tiene nómina en la sociedad y que tiene pensado o no cobrar nómina o bajársela en los próximos meses ¿Ha de mantener la nómina (el importe actual) para optar a la subvención? El problema es que la entidad tardará unos meses en generar beneficios.

Resposta: Si cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de la ayuda pueden ser beneficiarios de la subvención. Las cotizaciones al RETA son gasto subvencionable.

Con respecto a la segunda pregunta, la cuestión no es el importe de la nómina para optar a la subvención. Si se cumplen todos los requisitos y se tienen, al menos, 1500 euros (IVA excluido) en gastos subvencionables, se puede presentar la solicitud

 

Data da pregunta : 29 de xuño de 2016

Pregunta: Dos socios nuevos hemos adquirido el 100% una s.l. ya en funcionamiento, dada de alta antes del 01 de enero del 2015. Para nosotros es un nuevo proyecto, supone habernos dado de alta como autónomos en octubre del 2015 y supone autoempleo ya que para uno de los socios supone dedicación exclusiva y para otro buena parte de su tiempo. La sociedad esta en Santiago de Compostela y los socios censados también en Santiago.

¿Creen uds que podriamos optar a esta subvención o no tenemos opción?

Resposta: Uno de los requisitos del programa Compostela Móvese es iniciar la actividad (alta en el IAE o en el censo de obligados tributarios) entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de julio de 2016. La sociedad limitada, como persona jurídica, al iniciar la actividad antes del 1 de enero de 2015 debería haber solicitado la ayuda en el programa Compostela Móvese 2015, por lo que, en principio, no tendría opción a solicitar la ayuda. Se envía enlace a las bases del programa. Si creen, a la vista de las mismas, que tienen derecho a la ayuda presenten la solicitud y la argumentación correspondiente.

http://cersiaempresa.org/convocatorias/convocatoria.php?id=207&lg=gal

 

Data da pregunta :29 de xuño de 2016

Pregunta: Teño unha sociedade limitada que inicia actividade o 1 de xullo do 2016. Ata o día 30 de xuño do 2016 exerceron a mesma actividade en Santiago pero baixo unha sociedade civil. ¿poderiase acoller a esta axuda? Moitas gracias.

 

Resposta: Segundo a base 3ª do programa Compostela Móvese 2016, para ser beneficiario da axuda deberán cumprir, entre outros, os seguintes requisitos:

Non desenvolvesen a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade.

Non poderán ser persoas beneficiarias da presente subvención as persoas xurídicas resultado da fusión doutras pre-existentes que non cumpriran os requisitos previstos na presente cláusula, así como os solicitantes que se amparen para acreditar o cumprimento da condición de beneficiario en meros cambios de denominación, domicilio social ou calquera modificación nos estatutos´.

 

Data da pregunta : 29 de xuño de 2016

Pregunta: Tengo un proyecto a punto de salir a la luz, en este caso centrado en una ruta turística de tintes un poco diferentes a los explotados en la ciudad actualmente. He realizado los contactos y primeras aproximaciones en la ciudad -las asociaciones pertinentes eminentemente- y en principio he encontrado apoyo en todas ellas. Dispongo de diferentes vertientes de actuación, y las dudas que me surgen al encontrar esta posible ayuda vienen determinadas por la naturaleza del proyecto mismo.

Enumero grosso modo estas primeras dudas por si la ayuda ofrecida por el SAE en su Oficina de Economía, se realiza a través de email, aunque de ser posible me gustaría tener una reunión con el/la responsable y así solventar otras que puedan surgir. A saber:

Artículo 1 Beneficiarios: Tener el domicilio social en el Ayuntamiento de Santiago. Dado que estamos hablando de una ruta turística, sería necesario saber si es obligatorio un local físico en la ciudad o si bastaría con registrar la dirección fiscal de autónomos en este ayuntamiento.

Artículo 4. Cuantía: Me gustaría saber cuál es la manera de puntuar los proyectos, si los baremos y condiciones son públicos y pueden conocerse antes de presentarlos, o por contra se trata de una decisión interna del propio programa Compostela Móvese 2016. Igualmente, debido a que este proyecto todavía no se ha puesto en marcha, saber si el costo de los materiales y otros aspectos necesarios para desarrollarlo, deben ser sufragados antes de empezar o bien serviría como prueba su reflejo -real o estimado- en un dossier para optar a esta ayuda. Otro aspecto es conocer el caso concreto de un bien material que se disponga con anterioridad al proyecto y que sea necesario para el desarrollo del mismo, si es o no susceptible de computar a esta ayuda o bien sólo son válidos materiales tangibles adquiridos en el intervalo de tiempo convenido dentro de esta convocatoria.

El formulario de inscripción y presentación de los proyectos no está adjunto en el BOP correspondiente, por lo que sería una cuestión vital saber dónde descargar este formulario. De ser posible, me gustaría incluso presentar el proyecto en el Servicio de Apoyo Empresarial de Santiago como Iniciativa Local de Empleo, puesto que de esta manera se conocerá la puntuación del proyecto de forma más inmediata.

Resposta: Con respecto a la primera pregunta, es requisito para acceder a la ayuda tener el domicilio social, fiscal y de actividad en el Ayuntamiento de Santiago. Esto es independiente del ámbito de actuación de la empresa y de si tiene un local de atención al público o no.

Los baremos de puntuación están en la base 4ª.

Esta ayuda se destina a subvencionar el gasto corriente de la empresa, no a subvencionar los activos materiales o intangibles.

Envío el enlace donde están las bases así como los documentos de solicitud y anexos:

http://cersiaempresa.org/convocatorias/convocatoria.php?id=207&lg=gal

 

Data da pregunta : 29 de xuño de 2016

Pregunta: Desde nuestra consultoria nos ponemos en contacto debido a que estamos

interesados en aclarar alguna duda que nos surge en cuanto a la posible

subvencion concedida.

-En caso de que la empresa sea Sociedad Limitada y el autonomo en

cuestion ya estuviese dado de alta? pero la actividad es distina y

hubiese una empresa contratada promotora de la actividad(siendo socia de

la empresa pero no autonoma)se puede acceder a la subvencion?

-Si una empresa estaba dada de alta pero baja censalmente de

obligaciones tributaria pero ahora se da de alta de nuevo para el

comienzo de otra actividad se puede acceder a la subvencion?

-Cuanto tiempo tiene que estar contrata la persona promotra del negocio

o cuanto tiempo tiene que funcionar el negocio, para el caso de que

fuese mal la creacion del mismo.

Resposta: Con respecto a la primera cuestión, señalar que para ser beneficiario de las ayudas se deben cumplir los requisitos que se especifican en la base 3ª de la convocatoria. En dichos requisitos se especifica que, para ser beneficiario, la actividad iniciada debe suponer el autoempleo de, al menos, una de las personas promotoras de la misma.

Con respecto a la segunda pregunta, el inicio de actividad debe estar entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de julio de 2016.

En cuanto a la tercera pregunta, se debe cumplir con lo especificado en la base 12ª. En dicha base se especifica , entre otros requisitos, que una empresa se debe mantener en las mismas condiciones que determinaron la obtención de la subvención por el plazo mínimo de un año desde su creación.

Se adjunta enlace con las bases y anexos.

http://cersiaempresa.org/convocatorias/convocatoria.php?id=207&lg=gal


Solicitude:

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir: